РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ И РЕЦЕНЗЕНТИ


РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ EDITORIAL BOARD
korica      
Главен редактор: Editor-in-chief:
Антоанета Христова Antoaneta Hristova
Зам. главен редактор: Editor Deputy-in-chief:
Йоланда Зографова Yolanda Zografova
   
Веселина Русинова Vesselina Russinova
Божидар Димитров Bozhidar Dimitrov
Елиана Пенчева Eliana Pencheva
Румяна Божинова Rumyana Bozhinova
Димитър Щетински Dimitar Shtetinski
Анатолий Журавльов Anatoly Zhuravlyov
(Институт по психология при Руската академия на науките) (Institute of Psychology Russian Academy of Sciences)
Геролд Микула Gerold Mikula
(Университет в Грац, Австрия) (University of Graz, Austria)
Сашо Кочановски Sasho Kochanovski
(Университет в Битоля, Македония) (University of Bitola, Macedonia)
   
Редактор: Editor:
Мая Конова Maya Konova
     
Рецензенти:     Reviewers:  
         
Наталия Александрова Пламен Калчев   Natalia Aleksandrova Plamen Kalchev
Никола Атанасов Виктор Клинчарски   Nicola Atanassov Viktor Klincharski
Красимира Байчинска Елиана Пенчева   Krassimira Baytchinska Eliana Pencheva
Румяна Божинова Веселина Русинова   Rumyana Bozhinova Vesselina Russinova
Ангел Величков Маргарита Райчева   Angel Velichkov Margarita Raycheva
Енчо Герганов Максимка Рашева   Encho Gerganov Maximka Rasheva
Маргарита Дилова Толя Стоицова   Margarita Dilova Tolya Stoitsova
Божидар Димитров Катя Стойчева   Bozhidar Dimitrov Katya Stoycheva
Йоланда Зографова Антоанета Христова   Yolanda Zografova Antoaneta Hristova
Снежана Илиева Димитър Щетински   Snezhana Ilieva Dimitar Shtetinski


НАЧАЛО


ЗА СПИСАНИЕТО


"ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" е научно списание, издавано от Института за изследване на населението и човека при БАН. В него се публикуват оригинални научни статии - теоретични, експериментални и приложни, от български и чуждестранни автори на български или английски език.

Дори и в условията на криза списанието поддържа стабилно темпо на периодичност. От 2006 г. то не получава финансови субсидии от БАН и се издържа само от продажби. През 2010 г. спечели конкурс "Научна периодика" към Фонд "Научни изследвания". И днес то продължава да стои на своето завоювано място сред психологичните издания.

НАЧАЛО


КЪДЕ МОЖЕТЕ ДА ОТКРИЕТЕ СПИСАНИЕТО


Списанието се разпространява чрез:   Адрес на редакцията:
     
София, ул. "15 ноември" № 1   Гр. София, 1113
"Академична книга" (в сградата на ЦУ на БАН),
тел. (02) 987 97 86
  Ул. "Акад. Г. Бончев", бл.6
    Институт за изследване на населението и човека
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 6    
Редакция, тел. (02) 870 32 17   тел./факс : 02 / 870 32 17
     
Медицински университет, Стоматологичен факултет,
ул. "Г.Софийски" 1
  e-mail: m.konova@iphs-bg.com
     
Нов български университет, "Л и М България" ООД    
     
СУ "Св. Климент Охридски" - книжарница № 2    
     

Книжарница на бул. "Цариградско шосе" , №89, бл. 112, вх.Г
(зад хотел Плиска)

   
     
За абонамент: ДОБИ ПРЕС ЕООД  
тел.:  02/963–30-81 
факс: 02/963-30-93
   
     
Central and Eastern European Online Library    
http://www.ceeol.com/aspx/subscribers.aspx    
Онлайн библиотеката за Централна и Източна Европа    


НАЧАЛО


ФАКТИ


За 14 години:

В 26 книжки са публикувани - 329 научни статии;
Статии на автори от Института – 256;
Външни автори са публикували - 216 научни статии;
Автори от чужбина - 41  научни статии:
Съвместни материали с автори от други страни или институции – 33 научни статии
На английски език са издадени 22  научни статии;

Публикувани са научни статии на автори от Унгария, Испания, Германия, Македония, Сърбия, Русия, САЩ, Австралия. Холандия, Норвегия, Нова Зеландия и Китай.

На страниците на списанието са публикували учени и психолози от:   Наши редовни читатели са:
    Library of Congress, Germanic & Slavic Div.,
Attn Iliana Mitropolitsky
Southeast Europe Section, STOP 4245
101 Independence Ave., SE
Washington DC 20540-4245, USA
Университет  на Тенеси, САЩ
 
Държавен университет –Орегон, САЩ  
Западноавстралийски университет гр. Пърт  
Национален институт по психология в Ханой, Китай  
Университет в гр.  Бохум, Германия    
Кьолнският университет в Германия   The University of California at Berkeley
Periodical Check-in  Division
250 Moffitt Library
Berkeley, CA 94720-6000
USA
Свободен университет – Амстердам, Холандия  
Университет на Осло, Норвегия  
Епископски католически университет на Саламанака  
Университет в Страната на Баските, Испания  
Университет "Св.Климент Охридски" в гр.Битоля, Македония    
Скопския университет "Св.Кирил и Методий", Македония   Vernadsky Central Scientific Library of the National Academy of Sciences of Ukraine
Exchange Division, Pr. 40rychya Zhovtnyaa 3
252 650 Kiev 3
Ukraine
Университета в гр. Ниш, Сърбия  
Южноукраински държавен педагогически университет, гр.Одеса  
   
     
    РАН - Библиотека
Международный книгообмен
Биржевая линия, 1
199 034 Санкт Петербург
Россия
СУ "Св. Климент Охридски"
 
Нов Български университет  
НБУ "Училище по мениджмънт"  
Медицински университет-София  
ВА "Г. С. Раковски"    
Американски колеж, София   РАН - ИНИОН
ул. Красикова, 28/45
111 418 Москва
Россия
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград  
Тракийски университет - Стара Загорора  
ВСУ "Черноризец Храбър"  
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"    
Русенски университет "Ангел Кънчев"   Российская государственная библиотека
Отдел МКО
ул. Воздвиженка, 3
119019 Москва
Россия
Национален институт за образование  
Институт по психология към МВР  
УМБАЛ "Александровска"  
Академия на МВР София  
     
РПУ МВР Монтана   Российская национальная библиотека - Международный обмен
Садовая ул. 18
191 069 Санкт Петербург
Россия
Медицински център за рехабилитация и спортна медицина, Варна  
ПИК Център за психологични изследвания и консултации  
Райфайзенбанк България ЕАД    
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД  

PER
Periodika

    и др.


НАЧАЛО


СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ НА СПИСАНИЕТО


Основни приоритети на списанието са:

 

По отношение на публикационната стратегия, редколегията се стреми да включва различни аспекти на психологичното знание: теоретични обзори и анализи, емпирични изследвания, разработки на психологични методи, проучвания с приложен характер и други. Целта е списанието да бъде на европейско равнище, да насърчава диалога между учени от всички клонове на психологията, както и такива граничещи с нея. Обективен критерий за приемане на публикациите са техните научни качества. Всички предложения се рецензират от изтъкнати специалисти в съответните области. Приемат се и статии от млади учени и докторанти, които отговарят на изискванията.

Списанието излиза в тираж 300 броя за книжка и е средно с обем 10 коли.

Списание "Психологични изследвания" има голямо значение не само за авторите, които публикуват в него, но и за специалисти психолози от практиката, студенти и докторанти по психология, както и за всички интересуващи се от постиженията на психологичната наука. Редакционната колегия се стреми да поддържа добрите традиции и да развива качеството на научнопубликационната практика за достигане на европейските стандарти. Цел на работата й е научните постижения по психология в България да станат достояние и на международната психологична общност.


НАЧАЛО


ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ


ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В СПИСАНИЕ "ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

 

 1. В списанието се публикуват оригинални научни статии - теоретични, експериментални и приложни, от български и чуждестранни автори на български или английски език.
 2. Статиите се предават на хартиен и електронен носител.
 3. Материалите да бъдат в обем до 20 стандартни  страници, формат А4 – 1800 знака,  (интервал-1,5; шрифт- Times New Roman; размер на буквите -12). В тях се включва и резюме на български и английски език. Обемът на едно резюме  е до 15 реда (до 300 думи). След името на автора, непосредствено преди началото на статията се включва резюмето на съответния език,  на който е написана статията, а в края й се дава резюмето на другия език.
 4. След заглавието на статията се изписва името на автора или авторите - собствено и фамилно; без титли, звания и месторабота.
 5. Научните сътрудници от Института за изследване на населението и човека при БАН задължително да изписват местоработата си
 6. В края на първа страница, под черта се изписва адрес за кореспонденция с автора на материала. Ако авторите са повече от един, се изписва адресът за кореспонденция на водещия автор.
 7. Допълнително в края на 1-ва страница, под черта може да бъде включен и източника на финансиране на представеното изследване.
 8. Статиите, които съдържат емпирични данни  следва да включват – Теоретични предпоставки, Цели, Задачи, Хиптези, Изследвани лица, Методи, Резултати, Обсъждане, Изводи, Литература.
 9. Графиките и таблиците се разполагат в текста. Когато има текст под черта се обозначава мястото му, а той се изписва в края на материала, преди литературата. Таблиците се надписват отгоре, а графиките - отдолу.
 10. В текста на статиите се отразява желанието на авторите за изписване на отделни думи и/ или фрази с курсив.
 11. В текста авторите се цитират в скоби, фамилно име, година и ако се налага - страница.
 12. Цитираните автори в текста се изписват на кирилица, а в края на изречението – в скоби, в оригинал.
 13. Литературата се изписва по азбучен ред  като първо се подреждат авторите на кирилица, след това тези на латиница и накрая интернет източници. Последователността на изписване на имената е: фамилно име, първа буква от собственото име и по същия начин на останалите автори, ако са повече от един. Преди последния се пише "и" (на кирилица) или "&" (на латиница). След това в скоби се изписва годината на публикуване, заглавието на източника и т. н.
 14. След литературата се включват кратки данни за автора: титли, заглавия, заемани длъжности в момента, основни интереси и области, основни публикации.
 15. Представените ръкописи се рецензират и се връщат на авторите, ако се налага преработка на статиите. Ръкописи на статии, които не са приети за печат не се връщат.
 16. Рецензентите преценяват статията по определени от редколегията изисквания и са длъжни, ако предлагат поправки,  да прегледат материала отново.
 17. Ръкописите заедно с електронните носители се предават в стая 502 на Института за изследване на населението и човека в плик, адресиран до главния редактор на списанието. Адрес на ИИНЧ : София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет.V или на ел. поща: m.konova@iphs-bg.com

НАЧАЛО